UP
left
주문제작
전자저울
정밀 Balance

각종 계측기기

각종 측정공구

산업용전자저울
상업용전자저울
크레인스케일
로드셀
인디케이터
프린터

축중기(윤중기)

신장자동측정기및
체중계,건강보조기
수동저울및기타저울
수록회사보기
날씨정보
잠간 쉬어 가기

NAVER.COM


여길를 클릭하세요

  

 

 

 

공조,기상관련기기온습도측정기적외선 온도계

 

 적외선 온도계(Infrared Thermometer)    SK-8700Ⅱ/8110/8120


  가격이 저렴하고 온도범위가 넓고 레이져 지원으로 측정이 간편함.

 

 

 

 

 

 적외선 온도계(Infrared Thermometer)    MicroRay Xtreme


  저렴한 가격의 보급형으로
-30˚C to 760˚C 및 -30˚C to 1000˚C

 

 

 

 

 

 적외선 온도계(Infrared Thermometer)    IR Tec P Series


  측정범위가 고온용까지 선택 가능하며고정밀급

 

 

 

 

 

 적외선 온도계(Infrared Thermometer)    Miniray 100 Series


  가격이 저렴하고 온도범위가 넓고 레이져 지원으로 측정이 간편함.

 

 

 

 

 

 적외선 온도계(Infrared Thermometer)     PT 120EL


 
 -25˚C to 1200˚C/ 정확도 ±1% / 거리:직경 80 :1

 

 

 

 

 

 적외선 온도계(Infrared Thermometer)    PT 300E


 
 500˚C to 3000˚C /  정확도±1% /  거리:직경120:1

 

 

 

 

 

 적외선 온도(InfraredThermometer)
    
KM-842/KM-843/KM-846/KM-848/KM-814


  작고 가벼우며 표면온도 측정에 적합한 기종임

 

 

 

 

 

 적외선 온도(InfraredThermometer)KM-2000


  작고 가벼우며 표면온도 측정에 적합한 기종임

 

 

 

 

 

 적외선 온도계Infrared Thermometer  MX Series


  
RAYTEK사의 MX2TDU 및 MX4+TDU(-30℃ ~ 900℃)

 

 

 

 

 

 적외선 온도계   TES-1326,TES-1327,TES-1327K


  

 

 

 

 

 

 적외선 온도계   TES-1321,TES-1322


  

 

 

 

 

               계측기전체메뉴

                                 welcome to sjscale@naver.com        
                            
저울 및 계측기기의 모든 것 (신정정밀기계) 
            
            (Tel:055-237-5300~2,FaX:055-237-5007)