UP
left
주문제작
전자저울
정밀 Balance

각종 계측기기

각종 측정공구

산업용전자저울
상업용전자저울
크레인스케일
로드셀
인디케이터
프린터

축중기(윤중기)

신장자동측정기및
체중계,건강보조기
수동저울및기타저울
수록회사보기
날씨정보
잠간 쉬어 가기

NAVER.COM


여길를 클릭하세요

  

 

 

 

 

이화학기기/과학기기    과학분석기기    알콜,와인 농도계

 

 초 촉진 내후성시험기(Weather Meter)   KU-R5

 


  
자외선 출력이 지극히 높은, 메탈 하라이드 램프를 채용,
  높은 촉진성으로 시험시간을 대폭 단축가능

 

 

 

 

 

 초 촉진 내광성시험기(Metal Weather)   Win Mini

 


  
KF Filter 채용에 의한 광의 범위를 태양광에근접.

 

 

 

 

 

 표면계면 물성분석장치   SAICAS BN-1

 


  
표면. 계면 물성 해석장치

 

 

 

 

        계측기전체메뉴

                                  welcome to sjscale@naver.com        
대                         
저울 및 계측기기의 모든 것 (신정정밀기계) 
            
            (Tel:055-237-5300~2,  FaX:055-237-5007)