UP
left
주문제작
전자저울
정밀 Balance

각종 계측기기

각종 측정공구

산업용전자저울
상업용전자저울
크레인스케일
로드셀
인디케이터
프린터

축중기(윤중기)

신장자동측정기및
체중계,건강보조기
수동저울및기타저울
수록회사보기
날씨정보
잠간 쉬어 가기

NAVER.COM


여길를 클릭하세요

  

 

 

 

 

공조,기상관련기기    기상관측기기    풍속계

 

 풍속계(Anemometer) AVM-01,AVM-03


  가격이 저렴한 풍속계이다.
  0. to 45.0 m/s -- 0.1 m/s

 

 

 

 

 

 풍속계(Anemometer)  LM-81AM


  가격이 저렴한 풍속계이다.
  0.4 to 30.0 m/s -- 0.1 m/s

 

 

 

 

 

 풍속계(Anemometer)  AM-4200


  
보급형, 바람개비 센서 분리 및 결합형 풍속계
  측정범위(0.8~30.0m/s-분해능: 0.1 m/s)

 

 

 

 

 

 풍속계(Anemometer)  YK-80AM


  마이크로프로세스 방식의 정밀 풍속계/RS-232 인터페이스
  0.8 ~40.0 m/s (0.1 m/s)

 

 

 

 

 

 풍속계(Anemometer)  AM-4204HA


  
열선식 풍속메타로써 저속 풍속측정에도 탁월한 성능/ RS-232 PC 인터페이스
  0.2~20.0m/s

 

 

 

 

 

 풍속,풍량계(Anemometer)  AM-4216


  
높은 온도에서도 미니 바람개비로 13 mm dia 풍량 측정 및 Telescope프로브로   풍속을 측정
  * 풍량: CMM (m3/min.)와 CFM (ft3/min.)/ 풍속: m/s, ft/min, km/h, knots  

 

 

 


        계측기전체메뉴 
 

left

                  welcome to sjscale@naver.com        
             저울 및 계측기기의 모든 것(신정정밀기계) 
             (Tel:055-237-5300~2, FaX:055-237-5007)